Vedtægter

Fundatsen for fondet STIF Hallen

§ 1.
Fondens navn er Fondet STIF Hallen. Hjemsted er Sorring, Silkeborg Kommune.

§2
Fondens formål er at opføre og drive en idrætshal med aktivitetsmuligheder for byens idræts-forening og være et naturligt samlingspunkt for lokalsamfundets interesse-grupper og støtte deres virke.

§3
Grundkapitalen på kr. 300.000,00 er fremskaffet ved tilskud fra kommunen og byggesummen ved tilskud fra kommunen og optagelse af kreditforeningslån med kommune-garanti, samt fonde og bidragsydere. Egenkapitalen udgør friværdien i fondens faste ejendom og øvrige aktiver.

§4
Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af fonden og er fondens øverste myndighed.

Bestyrelsen skal påse, at fonden drives i overensstemmelse med formålet.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for fondens økonomi og det årlige regnskab forlægges bestyrelsen til godkendelse.
Regnskabet skal i øvrigt revideres af fondens registrerede eller statsautoriserede revisor.

Der udarbejdes hvert år et budget, som forelægges bestyrelsen til godkendelse senest 1 måned før påbegyndelse af regnskabsåret.

Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer:
1 medlem er den til enhver tid siddende formand eller næstformand i Sorring Toustrup IF (Efterfølgende benævnt STIF).
2 medlemmer udpeges af den siddende bestyrelse i STIF
2 medlemmer udpeges af brugere på et årligt møde som fonden indkalder til.
Byrådet kan vælge en observatør til bestyrelsen.

Der kan, ved formandsskift i idrætsforeningen, først ske ændringer i fondens bestyrelse ved valgperiodens ophør

De af STIFs bestyrelse og brugere udpegede medlemmer er valgt for 2 år af gangen, og udpeges i marts måned, således at 1 medlem udpeges af STIF og 1 medlem udpeges af brugerne hvert år.
Der udpeges ligeledes suppleanter for alle medlemmer.

Bestyrelsen vælger en formand, og fastsætter selv sin forretningsorden, og kan frit indgå aftaler om bistand og underudvalg.

Bestyrelsen afholder min. 4 møder årligt, og indkaldes af formanden min. 14 dage før mødets afholdelse, eller hvis 1 bestyrelses medlem fremsætter begæring herom. Dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 3 hverdage før mødets afholdelse. Punkter til dagsordenen fremsendes til formanden min 5 hverdage inden mødets afholdelse. Punkter under evt. kan ikke vedtages på mødet, men skal til afstemning på efterfølgende møde.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig hvis min 3 medlemmer er til stede. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.

Der føres referat over bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen indkalder hvert år i marts måned fondens brugere til orientering om dens virke og drift. På mødet udpeges også repræsentanter fra Sorring Toustrup IF og brugerne.

§ 5
Bestyrelsen repræsenterer fonden udadtil, og fører de nødvendige forhandlinger med alle instanser som fonden kommer i berøring med. Fonden tegnes af formand i forening med 2 medlemmer.

§ 6
Der indgås benyttelses-aftale med den tilhørende kommune og med idrætsforeningens bestyrelse, samt andre brugere.

§ 7
Overskud anvendes i overensstemmelse med fondens formål.

§ 8
Beslutning om opløsning af fonden, kan ske med enstemmig vedtagelse i bestyrelsen, på 2 efterfølgende møder med mindst 14 dages mellemrum, ligesom vedtægterne kan ændres af bestyrelsen på samme vilkår.

Bestyrelsens beslutning om vedtægtsændringer eller opløsning af institutionen, skal godkendes af fondsmyndigheden for at være gyldig og enhver form for overskud eller provenu, skal i tilfælde af opløsning af institutionen, tilfalde en anden almennyttig forening i byen, som har et non profitabelt formål.

Sorring d. 22/03-2010

 

Comments are closed.